loader

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-14:00.

tourasia Polska S.A.
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Tel. +48 22 103 00 80-83 
E-Mail: biuro(at)tourasia.pl

• NIP 7010661244 • REGON 366484626 • KRS 661547 • Kapitał zakładowy 2 155 000 PLN • 
• Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 1874 • 
• Konto bankowe tourasia Polska S.A. • Bank Pekao S.A. 03 1240 6292 1111 0010 7100 8100 • 

Kontakt
Zgoda*
Zgoda 2
Zgoda 3
Zgoda 4
Zgoda 5
Zgoda 6

Ważne informacje dotyczące wprowadzenia nowych przepisów RODO

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do  Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od spółek z Grupy Podmiot i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest TOURASIA POLSKA S.A. z siedzibą: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail:  iod(at)tourasia.pl 

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem formularza jak i w trakcie wykonywania umowy będą przetwarzane w następujących celach:

o zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
o prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
o sprzedaży produktów i usług oferowanych przez TOURASIA POLSKA S.A.
o prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez TOURASIA POLSKA S.A., samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
o dochodzenia roszczeń
o archiwizacji
o udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

o udzielona zgoda
o niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
o niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

o procesorom w związku ze zleconymi przez TOURASIA POLSKA S.A. działaniami realizowanymi w imieniu TOURASIA POLSKA S.A.
o podmiotom współpracującym oraz kontrahentom
o firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
o kancelariom prawnym, TOURASIA POLSKA S.A.  zleciła np. prowadzenie postępowania
o podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku  z prowadzonymi działaniami na FB, czy w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

o przepisy prawa, które mogą obligować TOURASIA POLSKA S.A. do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości)
o okres przez jaki są świadczone usługi
o okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
o okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

o żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
o sprostowania danych,
o żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
o usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
o wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
o przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez TOURASIA POLSKA S.A., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

TOURASIA POLSKA S.A. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

o profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb)

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę iod(at)tourasia.pl