loader

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Chcielibyśmy zatem poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

1. Dane osobowe

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamości tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Państwa ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach tzw. „cookies”. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. 

2. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest TOURASIA POLSKA S.A., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, Polska. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@tourasia.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy / wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

Sprzedaży produktów i usług
Prowadzenia działań  marketingowych
Rozpatrywania wniosków.   

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

Udzielona zgoda.
Niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

5. Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane następującym podmiotom:

Procesorom w związku ze zleconymi przez TOURASIA POLSKA S.A. działaniami realizowanymi w imieniu administratora.
Firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa.
Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane mogą być przekazane do Państwa trzeciego w związku z realizacją umowy.

6. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

Przepisy prawa, które mogą obligować TOURASIA POLSKA S.A. do przetwarzania danych przez określony czas (np. dowody księgowe – 5 lat od końca podatkowego)
Okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora
Okres, na jaki została udzielona zgoda.

7. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
Sprostowania danych,
Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
Przeniesienia Państwa danych osobowych
Żądania by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ 

8. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

9. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez TOURASIA POLSKA S.A., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało pwływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycodfaniem.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą 

TOURASIA POLSKA S.A. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb)

 

Zadzwoń: 22 103 00 80

Poniedziałek – piątek:
9:00 – 18:00

Lub napisz: